Tervetuloa osaamisen
hallinnan työkirjaan pariin!

Tämä työkirja on tarkoitettu kaikille Teille osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta kiinnostuneille. Työkirjan tavoitteena on auttaa lukijaa kehittämään osaamisen hallintaa ja johtamista omassa organisaatiossa. Työkirjan antamien ohjeiden ja esimerkkien avulla voit luoda omaan organisaatioon osaamisen johtamisen mallin ja siihen kuuluvat työvälineet. Näkökulma osaamisen johtamiseen on strategialähtöisyyttä ja systemaattisuutta korostava. Tämän vuoksi puhumme osaamisen hallinnasta.

Osaamisen hallinnalla on organisaatiolle suuri merkitys. Sen avulla organisaatio voi tehokkaammin koordinoida ja kehittää yksilöiden, tiimien ja koko organisaation osaamista ja oppimista sekä hallita osaamisriskejä. Työntekijän näkökulmasta osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen edistää työnhallinnan tunnetta ja työhyvinvointia. Osaamisen hallinta sisältää organisaatiossa kaiken sellaisen tarkoituksenmukaisen toiminnan, jonka avulla organisaation tavoitteiden mukaista osaamista kehitetään, uudistetaan, hyödynnetään, hankintaan ja jaetaan (Viitala 2006). Onnistuneen osaamisen hallinnan tulokset näkyvät mm. strategian toteutumisena, kehittyneempinä toimintatapoina, asiakaslähtöisinä palveluina, uusina innovaatioina ja jopa parantuneena taloudellisena tuloksena.

Kuten edellisestä on havaittavissa, osaamisen hallinta on laaja kokonaisuus. Työkirjassa tätä kokonaisuutta käsitellään oheisen kuvion mukaisesti, jota kutsumme organisaation osaamisen hallinnan kokonaisuudeksi. Kuvio on syntynyt eOSMO –hankkeen kehittämistyössä. Kuvio rajaa osaamisen hallinnan tarkastelu siinä oleviin teemoihin.

Työkirjassa pääset tarkastelemaan osaamisen hallinnan eri osa-alueita klikkaamalla kuvion eri osia, josta avautuu kutakin aihetta käsittelevä tiivistelmä. Sen lopussa on kohta ”extra”, jossa aihetta on käsitelty syvemmin. Tähän kohtaan olemme myös liittäneet eOSMO –hankkeessa syntyneitä osaamisen hallinnan hyviä käytäntöjä. Jos osaamisen hallinta on Sinulle uusia asia, niin suosittelemme aloittamista kuvion keskeltä ja etenevän nuolien suuntaisesti. Tätä kuvion keskellä olevaa prosessia kutsumme osaamisen hallinnan perusprosessiksi. Ulkokehällä käsitellään osaamistarpeiden ennakointia, osaamisen hallintaa arjessa, uudistumista ja oppimista edistävää kulttuuria ja oppimista edistävää esimiestyötä. Näillä on suuri merkitys osaamisen hallinnan onnistumiselle ja ne ohjaavat osaltaan perusprosessin toteutumista.

Antoisia hetkiä Osaamisen hallinnan työkirjan parissa!

Työkirjan kirjoittajat

Copyright © 2011 eOsmo-hanke | Visuaalinen ja tekninen toteutus: Grafiant ja Thomasmedia